Szkoła Podstawowa nr 344 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 344 z Oddziałami Integracyjnymi > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Organami szkoły są:

1)   dyrektor szkoły,

2)   rada pedagogiczna,

3)   rada rodziców,

4)   samorząd uczniowski.

 

Ad 1.

1.      Dyrektor Szkoły jest powoływany przez Prezydenta m. st. Warszawy na okres kadencji zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Dyrektor Szkoły realizuje następujące zadania:

1)  kieruje szkołą jako zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w szczególności:

a) opracowuje plan finansowy szkoły, dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

b) zapewnia bezpieczne warunki pracy;

c) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników;

d)określa zakres zadań i obowiązków nauczycieli i innych pracowników;

e) powołuje i odwołuje nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na stanowiska kierownicze i ze stanowisk kierowniczych, tj. wicedyrektora szkoły, kierownika świetlicy, kierownika administracyjno-gospodarczego, sekretarza szkoły;

f)  decyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

g) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, dokonuje oceny ich pracy;

h) ustala wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli;

i)   nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działaniu szkoły.

2) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły:

a)      opracowuje Arkusz Organizacji Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku zgodnie z ramowym planem nauczania;

b)     ustala w oparciu o Szkolny Plan Nauczania tygodniowy rozkład zajęć dla każdego oddziału;

c)      organizuje nabór uczniów do szkoły;

d)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez organizację działań prozdrowotnych i organizację  pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

e)       kieruje pracą rady pedagogicznej;

f)      czuwa nad przestrzeganiem „Regulaminu Rady Pedagogicznej” szczególnie w zakresie trybu podejmowania i realizacji uchwał;

g)     wyraża zgodę na podjęcie działalności (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest rozszerzanie i wzbogacanie pracy szkoły.

3.      Dyrektor wykonuje swoje zadania współpracując z organami szkoły oraz organem prowadzącym i pełniącym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

4.      Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz.

5.      Dyrektor dopuszcza do użytku w oddziale przedszkolnym program wychowania przedszkolnego oraz program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

6.      Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

Ad 2.

1.     Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2.       Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3.       W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

4.       Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach.

5.       Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

6.       Rada pedagogiczna samodzielnie ustala regulamin swojej działalności.

7.       Dyrektor szkoły informuje radę pedagogiczną o terminie i porządku posiedzenia z tygodniowym wyprzedzeniem.

8.       W sytuacjach wyjątkowych dyrektor ma prawo zwołać posiedzenie rady w terminie krótszym niż określony w pkt. 8.

9.       Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)         zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)         zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)         podejmowanie uchwał w sprawie innowacji  pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu tych projektów przez radę rodziców;

4)         podejmowanie uchwał w zakresie doskonalenia zawodowego;

5)         ustalanie w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, szkolnego zestawu programów i szkolnego zestawu podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręczników również: przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów, wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat; szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

10.   Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)       organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)       projekt planu finansowego;

3)       wnioski dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole;

4)       wnioski dyrektora szkoły  o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5)       propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

11.   Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmiany i przedstawia do zaopiniowania radzie rodziców.

12.   Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

13.   Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę.

14.   Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

Ad 3.

1.       Rada rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców uczniów. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

2.       Rada rodziców sama opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, nie może on być jednak sprzeczny ze statutem szkoły. Określa w nim w szczególności:

1)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.

3.       Rada rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania , wychowania i opieki.

4.       Szczególnie istotny jest udział rady rodziców w sprawach:

1)  bieżącego i perspektywicznego planowania pracy szkoły;

2)  doskonalenia organizacji i warunków pracy szkoły;

3)  współdziałania w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły;

4)  pomagania w zapewnianiu uczniom bezpieczeństwa podczas imprez i zajęć pozalekcyjnych.

5.       Do kompetencji rady rodziców należy:

1)   uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)    programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)   programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

3)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

6.       Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.   

7.       Rada rodziców może podejmować działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla szkoły.

8.       Gromadzenie własnych funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i ich wydatkowanie określone jest w regulaminie rady rodziców.

9.       Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 

Ad 4.

1.       Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.       Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym (załącznik nr 3).

3.       Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4.       Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)   prawo do zapoznania się z programem nauczania i kryteriami  oceniania;

2)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)   prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rekreacji zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5.       Zakres pracy samorządu musi być dostosowany do możliwości wiekowych uczniów.

 
 
Wprowadził Anna Haska 13-11-2012
Aktualizujący Anna Haska 15-11-2012
Zatwierdzający Anna Haska 15-11-2012
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-11-2012
Liczba odwiedzin: 1368